صفحه اصلی > حوزه ریاست > معاونت 

شرح وظایف معاونت بهداشتی 

 1. شناخت موقعيت و محدودة جغرافيايي تحت پوشش
 2. برنامه ريزي استراتژيك (سه ساله)توسط كليه واحدهاي تابعه
 3. برنامه ريزي عملياتي سالانه توسط كليه واحدهاي تابعه
 4. پذيرش و تربيت دانش آموز بهورزي
 5. تامين و توزيع نيروي انساني و ابلاغ شرح وظايف به كليه پرسنل
 6. تهيه شناسنامه جهت تمامي واحدهاي تحت پوشش
 7. نظارت، پايش، كنترل و ارزشيابي از كليه فعاليتهاي واحدهاي تابعه
 8. تهيه آمار و گزارش عملكرد كليه واحدهاي تابعه
 9. ارزشيابي عملكرد كاركنان
 10. تشكيل جلسات داخلي و يا با ساير ادارات جهت انجام هماهنگي هاي لازم درون بخشي و برون بخشي
 11. برگزاري جلسات آموزشي به صورت كلاس ،سمينار،كارگاه و..... براي پزشكان بخش خصوصي ودولتي ،كليه پرسنل،اصناف،كارگران  كارخانجات و مراجعين به مراكز بهداشتي درماني و پايگاهها و خانه هاي بهداشت
 12. مشاركت و اجراي طرح هاي تحقيقاتي معاونت و دانشگاه
 13. فراخوان پزشكان و ماماها ، ثبت نام و مصاحبه با آنها جهت تامين نيروي تيم پزشك خانواده
 14. برآورد،تهيه و توزيع دارو، واكسن،تجهيزات پزشكي واداري
 15. بررسي، تجزيه و تحليل گزارشات آماري واحدهاي تابعه و تهيه پس خوراند
 16. تعيين تنگناههاو مشكلات موجود در تمامي واحدها و ارائه راهكار
 17. تكميل فرم بيماريها جهت بيماران مشمول گزارش شناسايي شده در شهرستان و بررسي، مراقبت و پيگيري فعال آنان
 18. اجراي طرحهاي غربالگري و بيماريابي در سطح شهرستان
 19. ارائه مشاوره و خدمات به كليه بيماران تحت پوشش كلينيك مشاوره رفتاري(بيماران ايدز،هپاتيت و بيماريهاي آميزشي.....)
 20. بررسي وضعيت بهداشتي آب آشاميدني در سطح شهرستان و اعلام نتيجه به مراجع ذيصلاح
 21. بازديد فعال كارشناسان بهداشت محيط و حرفه اي از مدارس،كارخانجات،اصناف جهت بهسازي محيط
 22. نظارت بر وضعيت بهداشتي فاضلاب و دفع زباله ها در سطح شهرستان
 23. ارائه خدمات بهداشتي خانواده شامل:تنظيم خانواده، مادر و كودك، واكسيناسيون و.....