صفحه اصلی > واحدهای ستادی > سلامت محیط 
 1.  - شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط :
 2. بخش اولبهداشت محیط
 3.  کنترل بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛
 4.  كنترل آب آشاميدني مناطق تحت پوشش از نظر ميكروبي و شيميايي و به صورت متناوب و اطمينان از سلامت آب منطقه و اعلام نتايج به ارگانهاي مربوطه؛
 5.  كلرسنجي روزانه و ثبت آن در پرونده كلرسنجي با قيد مشخصات ايستگاه كلرسنجي و اعلام نتايج به شبكه بهداشت و ارگانهاي مربوطه و در صورت لزوم گندزدايي آب؛
 6. بازدید وکنترل محل های تصفیه وفروش آب واقع در شهرک صنعتی پارسیان از لحاظ آزمایشات میکروبی ،شیمیایی ،کلرسنجی وبهداشت فردی کارکنان
 7.  كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك و ارسال آن به آزمايشگاه و معدوم نمودن مواد غذايي فاسد بر اساس دستورالعملهاي مربوطه؛
 8.  معرفي پيشه وران به آزمايشگاه و صدور كارت معاينه پزشكي جهت آنها طبق دستورالعملهاي صادره؛
 9.  بازديد از مدارس و مراكز آموزشي و مهد كودكها؛
 10.  بازديد از آزمايشگاهها، مراكز بهداشتي درماني، مطب ها و بيمارستانها از نظر وضعيت بهداشت محيط؛
 11.  بازديد از پاركها، ورزشگاهها، ترمينالها و تشكيل پرونده بهداشتي واعلام به سازمانها و مسئولين ذيربط و پيگيري تا حصول نتيجه مطلوب؛
 12.  بررسي كنترل فاضلاب، زباله، هوا، منابع آلوده كننده آنها و مكاتبه با ارگانهاي مربوطه؛
 13. سنجش يد در نمكهاي خوراكي يددار بطور روزانه و نمونه برداري از نمكهاي يد دار و ارسال به آزمايشگاه؛
 14.  مبارزه با حشرات و جوندگان ضمن بررسي كانونهاي آلوده و برآورد ميزان سم مورد نياز با توجه به ميزان آلودگي و نظارت برشرکت های سم پاشي توأم با آموزشهاي لازم و طعمه گذاري؛
 15.  اقدامات اضطراری هنگام وقوع بلايای طبيعي؛
 16. شركت در جلسات بازآموزي و سمينارها طبق دستورالعملهاي مربوطه؛
 17. بازديد از اماكن متبركه و مساجد طبق دستورالعملها مربوطه؛
 18.  بازديد از جايگاههاي پمپ بنزين و پيگيري نواقص مربوطه؛
 19.  كنترل بهداشتي اردوگاهها و زندانها جهت ساماندهي وضعيت بهداشتي آنها؛
 20.  آموزش بهداشت جهت كليه رده ها توام با فعاليتهاي روزمره به طور چهره به چهره؛
 21.  نظارت بر محل دفع بهداشتي زباله با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست شهرستان
 22. اجرای طرح بسيج سلامت نوروزی؛
 23.  كنترل و نظارت بر استخرهای شنا؛
 24.  جمع آوري اطلاعات و آمار مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن
 25. عمومي، آب آشاميدني و تأسيسات آب و فاضلاب و ... و تكميل فرمهای مربوطه؛
 26.  تجزيه و تحليل آمار و شاخصهای بهداشت محيط؛
 27. اتلاف سگ های ولگرد
 28.  رسيدگي به شکايات در زمينه های مختلف بهداشتي
 29.  رسیدگی به شکواییه فاضلاب
 30.  رسیدگی به شکواییه زباله
 31.  رسیدگی به شکواییه دامداریها
 32. طرح بهینه سازی سبزیجات
 33.  تشکیل جلسات شوراهای بهداشتی شهر رو روستا و شرکت در جلسات بازرگانی . کمسیون نظارت بر مواد غذایی
 34.  پیگیری و اجرای نظارت بر برنامه های بهداشت محیط روستا (بهسازی توالت های روستایی با همکاری کمیته امداد وبا دراختیار قرار دادن مصالصح مورد نیاز مانند سنگ وسیمان مورد نیاز –تهیه وتوزیع پرکلرین مورد نیاز خانه های بهداشت جهت تهیه کلر مادر در منازل روستایی)
 35. ارسال ماهیانه نمونه نان جهت کنترل جوش شیرین وکنترل نمک در حد اساندارد
 36.  
 37.    بازدید و پایش مراکز تهیه و توزیع فروش مواد غذایی (صنوف دوازده گانه ) و جلوگیری از دست فروشی دکاکین فروش مواد غذایی
 38.  بازدید از اماکن بین راهی
 39.  بازدید از کارخانه یخ سازی و ..
 40.  بازدید از درمانگاهها و مراکز بهداشتی درمانی دولتی و خصوصی
 41.  بازدید از غسالخانه و گورستانها .
 42.  بازدید از کارخانجات و شرکت های موجود در منطقه بمنظور نظارت بر نحوه دفع بهداشتی فاضلاب و زباله آنها .
 43. آموزش مداوم به بهورزان خانه های بهداشت وپیگیری مشکلات بهداشتی در روستاهای تابعه