صفحه اصلی > واحدهای ستادی > سلامت روان 

 

بهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

1- ادغام بهداشت روان در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه ( PHC

2- کليه فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

3- آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛

4- آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

5- آموزش شيوه فرزند پروری؛

6- آموزش حمایتهای روانی –اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

7- آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

8- تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

9- درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

خدمات بهداشت روان

1- آموزش؛

2- مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

3- کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

4- مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

5- بيماريابي و کمک های اوليه؛

6- اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

برنامه های واحد سلامت روان عبارتند از :

برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان شهری در مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاههای بهداشت تابعه در مناطق شهری

-برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان روستایی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت تابعه در مناطق روستایی شهرستان

- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی

- برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری

-برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حودث وبلایای طبیعی

برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی

-برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

اهداف برنامه های سلامت روان عبارتند از :

-پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عصبی وروانی

-درمان بیماریهای عصبی وروانی

-تامین ،حفظ وارتقا ءسلامت روان عموم مردم

-توانبخشی بیماران روانی

شرح وظایف کارشناس واحد سلامت روان

1 – برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت سلامت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان

2 - بررسي و تعيین ميزان بيماريهاي عصبي ورواني در شهرستان

3 – تدوين و اجراي برنامه­ها و كارگاه­هاي آموزشي براي گروه های مختلف

4 –بازديد از مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

5 – جمع­ آوري، كنترل، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهيانه برنامه بهداشت روان به مرکز بهداشت استان

6 – پايش و ارزشيابي مداوم برنامه­ هاي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد بهداشت روان در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

7 – هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و برون بخشی كه در پيشبرد برنامه­هاي بهداشت روان موثرند.

8 –ارسال گزارش عملکرد واحد هر3 ماه به مرکز بهداشت استان

9- انجام امور مربرط به برنامه حمایتهای روانی، اجتماعی در شهرستان

10-برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف در سطح شهر وروستا

11- برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای فرزندپروری برای والدین و پرسنل بهداشتی و درمانی

12- انجام امور مربرط به برنامه پیشگیری از خودکشی در شهرستان

13- انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از کودک آزاری در شهرستان

14- تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت در زمینه بهداشت روان

15- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته بهداشت روان

16- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

17 – ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان به واحد سلامت روان استان

 

بهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

1- ادغام بهداشت روان در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه ( PHC

2- کليه فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

3- آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛

4- آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

5- آموزش شيوه فرزند پروری؛

6- آموزش حمایتهای روانی –اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

7- آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

8- تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

9- درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

خدمات بهداشت روان

1- آموزش؛

2- مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

3- کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

4- مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

5- بيماريابي و کمک های اوليه؛

6- اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

برنامه های واحد سلامت روان عبارتند از :

برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان شهری در مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاههای بهداشت تابعه در مناطق شهری

-برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان روستایی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت تابعه در مناطق روستایی شهرستان

- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی

- برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری

-برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حودث وبلایای طبیعی

برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی

-برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

اهداف برنامه های سلامت روان عبارتند از :

-پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عصبی وروانی

-درمان بیماریهای عصبی وروانی

-تامین ،حفظ وارتقا ءسلامت روان عموم مردم

-توانبخشی بیماران روانی

شرح وظایف کارشناس واحد سلامت روان

1 – برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت سلامت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان

2 - بررسي و تعيین ميزان بيماريهاي عصبي ورواني در شهرستان

3 – تدوين و اجراي برنامه­ها و كارگاه­هاي آموزشي براي گروه های مختلف

4 –بازديد از مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

5 – جمع­ آوري، كنترل، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهيانه برنامه بهداشت روان به مرکز بهداشت استان

6 – پايش و ارزشيابي مداوم برنامه­ هاي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد بهداشت روان در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

7 – هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و برون بخشی كه در پيشبرد برنامه­هاي بهداشت روان موثرند.

8 –ارسال گزارش عملکرد واحد هر3 ماه به مرکز بهداشت استان

9- انجام امور مربرط به برنامه حمایتهای روانی، اجتماعی در شهرستان

10-برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف در سطح شهر وروستا

11- برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای فرزندپروری برای والدین و پرسنل بهداشتی و درمانی

12- انجام امور مربرط به برنامه پیشگیری از خودکشی در شهرستان

13- انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از کودک آزاری در شهرستان

14- تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت در زمینه بهداشت روان

15- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته بهداشت روان

16- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

17 – ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان به واحد سلا

 

بهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

1- ادغام بهداشت روان در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه ( PHC

2- کليه فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

3- آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛

4- آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

5- آموزش شيوه فرزند پروری؛

6- آموزش حمایتهای روانی –اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

7- آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

8- تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

9- درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

خدمات بهداشت روان

1- آموزش؛

2- مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

3- کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

4- مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

5- بيماريابي و کمک های اوليه؛

6- اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

برنامه های واحد سلامت روان عبارتند از :

برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان شهری در مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاههای بهداشت تابعه در مناطق شهری

-برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان روستایی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت تابعه در مناطق روستایی شهرستان

- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی

- برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری

-برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حودث وبلایای طبیعی

برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی

-برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

اهداف برنامه های سلامت روان عبارتند از :

-پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عصبی وروانی

-درمان بیماریهای عصبی وروانی

-تامین ،حفظ وارتقا ءسلامت روان عموم مردم

-توانبخشی بیماران روانی

شرح وظایف کارشناس واحد سلامت روان

1 – برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت سلامت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان

2 - بررسي و تعيین ميزان بيماريهاي عصبي ورواني در شهرستان

3 – تدوين و اجراي برنامه­ها و كارگاه­هاي آموزشي براي گروه های مختلف

4 –بازديد از مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

5 – جمع­ آوري، كنترل، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهيانه برنامه بهداشت روان به مرکز بهداشت استان

6 – پايش و ارزشيابي مداوم برنامه­ هاي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد بهداشت روان در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

7 – هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و برون بخشی كه در پيشبرد برنامه­هاي بهداشت روان موثرند.

8 –ارسال گزارش عملکرد واحد هر3 ماه به مرکز بهداشت استان

9- انجام امور مربرط به برنامه حمایتهای روانی، اجتماعی در شهرستان

10-برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف در سطح شهر وروستا

11- برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای فرزندپروری برای والدین و پرسنل بهداشتی و درمانی

12- انجام امور مربرط به برنامه پیشگیری از خودکشی در شهرستان

13- انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از کودک آزاری در شهرستان

14- تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت در زمینه بهداشت روان

15- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته بهداشت روان

16- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

17 – ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان به واحدبهداشت روان به مفهوم تامين و ارتقاء سلامت رواني فردی و اجتماعي، پيشگيری از ابتلاء، درمان مناسب بيماريهای رواني و توانبخشي بيماران رواني مي باشد و با فرض اين تعريف مجموعه فعاليتهای زير را دربر مي گيرد.

1- ادغام بهداشت روان در سيستم مراقبتهای بهداشتي اوليه ( PHC

2- کليه فعاليتهايي که در جهت گسترش سلامت رواني و اجتماعي فرد باشد؛

3- آموزشهای عمومي به منظور جلوگيری از ابتلاء به بيماريهای رواني و عصبي؛

4- آموزش مهارتهای زندگي از جمله مهارت ارتباطي - مقابله با استرس - حل مسئله - قاطعيت، خود آگاهي و ...؛

5- آموزش شيوه فرزند پروری؛

6- آموزش حمایتهای روانی –اجتماعی در بلایا و حوادث غیر مترقبه

7- آموزش پيشگيری از اعتياد و سوء مصرف مواد؛

8- تهيه پمفلتها و جزوات آموزشي؛

9- درمان به موقع و مناسب بيماران به منظور جلوگيری از شيوع بيماريهای رواني.

خدمات بهداشت روان

1- آموزش؛

2- مبارزه با علل بيماری و يا عوامل موثر در انتقال آن؛

3- کاهش آسيب پذيری فردی و ايجاد محيط مناسب در اجتماع به منظور کاهش خطر ابتلاء افراد به بيماری؛

4- مشاوره و راهنمايي گروهي و فردی؛

5- بيماريابي و کمک های اوليه؛

6- اصلاح نظام مراقبتي در افراد سالم و بيمار.

برنامه های واحد سلامت روان عبارتند از :

برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان شهری در مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاههای بهداشت تابعه در مناطق شهری

-برنامه اجرایی طرح ادغام خدمات بهداشت روان روستایی در کلیه مراکز بهداشتی درمانی روستایی وخانه های بهداشت تابعه در مناطق روستایی شهرستان

- برنامه آموزشی مهارتهای زندگی

- برنامه آموزشی مهارتهای فرزند پروری

-برنامه آموزشی حمایتهای روانی، اجتماعی در حودث وبلایای طبیعی

برنامه آموزشی پیشگیری از خودکشی

-برنامه آموزشی پیشگیری از کودک آزاری

اهداف برنامه های سلامت روان عبارتند از :

-پیشگیری از ابتلا به بیماریهای عصبی وروانی

-درمان بیماریهای عصبی وروانی

-تامین ،حفظ وارتقا ءسلامت روان عموم مردم

-توانبخشی بیماران روانی

شرح وظایف کارشناس واحد سلامت روان

1 – برنامه ریزی در خصوص بهبود وضعیت سلامت روانی گروههای اسیب پذیر مانند : دانش آموزان ، دانشجویان

2 - بررسي و تعيین ميزان بيماريهاي عصبي ورواني در شهرستان

3 – تدوين و اجراي برنامه­ها و كارگاه­هاي آموزشي براي گروه های مختلف

4 –بازديد از مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

5 – جمع­ آوري، كنترل، تجزيه و تحليل و ارسال به موقع آمار و اطلاعات ماهيانه برنامه بهداشت روان به مرکز بهداشت استان

6 – پايش و ارزشيابي مداوم برنامه­ هاي طرح ادغام بهداشت روان و تلاش در جهت رفع نارسائيها و بهبود عملكرد بهداشت روان در مراكز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت

7 – هماهنگي و جلب همكاري درون بخشي و برون بخشی كه در پيشبرد برنامه­هاي بهداشت روان موثرند.

8 –ارسال گزارش عملکرد واحد هر3 ماه به مرکز بهداشت استان

9- انجام امور مربرط به برنامه حمایتهای روانی، اجتماعی در شهرستان

10-برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای زندگی برای اقشار مختلف در سطح شهر وروستا

11- برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای فرزندپروری برای والدین و پرسنل بهداشتی و درمانی

12- انجام امور مربرط به برنامه پیشگیری از خودکشی در شهرستان

13- انجام امور مربوط به برنامه پیشگیری از کودک آزاری در شهرستان

14- تهیه و تدوین کتابچه و پمفلت در زمینه بهداشت روان

15- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته بهداشت روان

16- برگزاری مراسم و برنامه های گرامیداشت هفته مبارزه با مواد مخدر

17 – ارسال آمار ماهیانه موارد اقدام به خودکشی در سطح شهرستان به واحد سلامت روان استان

 

سلامت روان استان