صفحه اصلی > واحدهای اداری > دبیرخانه 

شرح وظایف بخش دبیر خانه

 نمومه وظایف تایپیست

1- تایپ کردن نامه ها،یادداشت های اداری، بخش نامه ها،گزارش ها و مقالات از روی پیش نویس های خطی
2- مقایسه مطلب تایپ شده با نسخه اصلی و تصحیح آنها در صورت لزوم
3- انجام امور تایپی به میزان استاندارد مقرر در ضوایط مربوط یه فوق العاده کارانه تایپیستان
4- تسلط به تایپ کردن متون فارسی و لاتین
5- راهنمای تایپیستان طبقات مادونی از نقطه نظر اصول فنی تایپ
6- تایپ کردن جداول و فرم های کارگزینی
متصدی امور دفتری

1- ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره در رایانه یا دفاتر مربوطه
2- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست های متقاضیان
3- تفکیک و توزیع نامه هابرای ارجاع به واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
4- تهیه گزارش مورد نیاز برای مقام مافوق
5-  تنظیم دفتر آمار کارکنان
 6- همکاری با مسیول دفتر در زمینه آماده کرده سوابق و پرونده ها و گزارش مربوطه