صفحه اصلی > واحدهای اداری > امور مالی 

شرح وظایف امور مالی

درآمد

 

·        بررسي عملكرد مراكز و مطابقت فيشهاي واريزي با عملكرد و صورتحسابها و انتقال درآمدها در پايان ماه به حسابهاي دانشگاه و پيگيري جهت صدور تاييديه درآمدهاي وصول شده جهت ارائه به بودجه براي صدور تخصيص.

·         بررسي عملكرد بيمه اي مراكز و ميزان وصول و كسورات اعمال شده توسط سازمانهاي بيمه گر.

·         ثبت عملكرد در دفاتر ، نرم افزارهاي مالي و پورتال هاي مربوطه .

·        بازديد از مراكز تحت پوشش.

·       تهيه و تنظيم فرمهاي مربوطه جهت ارائه به دانشگاه .

 

اعتبارات

·        پيگيري جهت صدور تخصيص درآمد هاي وصول شده از بودجه با ارسال تخصيص پيشنهادي و ارسال به امور مالي جهت پرداخت تخصيص.

·        ثبت تخصيص هاي وصول شده در دفاتر و سيستم هاي مالي و كنترل ميزان هزينه .

·         ثبت اسناد حقوق و هزينه در دفاتر و نرم افزارهاي مالي و تامين اعتبار جهت پرداخت .

·         تهيه و تنظيم كاربرگ هاي درخواست تخصيص ، حقوق ، فرمهاي بودجه ، آمار و اطلاعات لازم جهت ارائه به بودجه و مالي .

 

حقوق و دستمزد

·       دريافت گواهي انجام كار پرسنل صادر شده از كارگزيني و تنظيم اسناد حقوق بر اساس احكام صادر شده .

·         تنظيم اسناد اضافه كار و ماموريت بر اساس گواهي دريافت شده و احكام ماموريت پرسنل .

·         تنظيم سند عيدي كاركنان بر اساس كاركرد يكساله آنان و مبلغ اعلام شده .

·         تنظيم اسناد هزينه غذاي اورژانس 115 ، حقوق كاركنان حجم خدمات ، كاركنان داروخانه شبانه روزي ، بيمه روستايي ، حق الزحمه طرح فلج اطفال ، كارانه پزشكان و كاركنان ، تهيه ليست بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني ، ليست بيمه عمر كاركنان ، فايل و فرمت هاي بازنشستگي كاركنان ، تنظيم كاربرگ حقوق كاركنان ، اسناد پاداش پايان خدمت و بازخريد مرخصي ، اسناد حقوق بازنشستگان ، اسناد عائله مندي بازنشستگان ، تهيه فرمها و اطلاعات حقوق كاركنان ، تنظيم اسناد حق مسوليت فني ، ماندگاري و مقيمي پزشكان ، ارتقا كيفيت ويزيت پزشكان ، خق الزحمه زايمان طبيعي ، فرمها و اطلاعات مربوطه به كاركنان  و حق الزحمه پزشكان .

·         تمامي اسناد بر اساس گواهي ، احكام و يا نامه تنظيم مي شود .

 

رسيدگي به اسناد

·         كليه اسناد از لحاظ مدارك و ضمائم مورد نياز ، داشتن دستور جهت خريد و پرداخت ، طي كردن مراحل قانوني قبل از پرداخت مورد رسيدگي و بررسي قرار مي گيرد .

 

دفترداري

·         ثبت و صدور كليه عمليات دريافت و پرداخت مالي در نرم افزار مالي ، ثبت اسناد حقوق و پرادخت كسورات آن ، ثبت اسناد هزينه و صدور چك برابر اسناد .