صفحه اصلی > واحدهای اداری > امور اداری 

شرح وظایف واحد امور اداری:

1. مکاتبات اداری

2. ایجاد هماهنگی وانسجام میان واحدهای مختلف ستادی ، محیطی و پیگیری رفع مشکلات مربوطه.

3. پیگیری جهت تامین اقلام اداری ، تاسیسات بهداشتی مناسب.

4. پیگیری درخصوص صدور ابلاغ ها،امور مرخصیها، ایجاد نظم و صدور احکام کارگزینی.

5. پیگیری تشکیل کمیته نقل وانتقالات ،شرکت در کمیته های مختلف مرکز ،مشورت با مدیریت ومعاونت های مرکز بهداشت در راستای اخذ تصمیمات اداری.

6. ایجاد ارتباط بین مرکز بهداشت وسایر ادارات وپیگیری امور ومناسبتهای دینی و فرهنگی.

7. نظارت بر امور مراکزبهداشتی درمانی شهری وروستایی،پایگاهها بهداشت شهری وخانه های بهداشت روستایی وپیگیری اجرای مقررات اداری درواحدهای زیر مجموعه.

8. رعایت طرح تکریم و پاسخگویی به مراجعین محترم.

شماره تلفن تماس باواحداموراداری-----7644622110