جمعیت شهرستان پارسیان بر اساس آخرین سرشماری سال 1394

                                      

          جنسیت

         

نام منطقه

زن

مرد

کل

جمعیت شهری

10284

10966

24250

جمعیت سیاری

395

538

933

خانه های بهداشت

10376

10529

2905

کل جمعیت

21055

22033

43088

 

 

 

 

 

واحد آمار و فناوری اطلاعات يكي از واحدهای ستادی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان پارسیان  مي باشد كه عهده دار جمع آوری، كنترل وجمع بندی آمارو اطلاعات عملكردی مراكز بهداشتي درماني شهری و روستايي تحت پوشش شبکه بهداشت ودرمان شهرستان و ارسال آن به مراكز بالاتر مي باشد.

 اهم فعالیتها:

1- جمع آوری اطلاعات و آمار از عملكردهای مختلف مراكز؛

2- جمع بندی آمار و ارقام و ارسال آن به مراكز بالاتر؛

3- همكاري در تهيه طرحهاي آمارگيري درزمينه هاي مختلف بهداشتي ، درماني ، آموزشي و پژوهشي.

4- استخراج شاخص های مربوط به فرم های مختلف آماری واصله؛

5  -همكاری با ديگر واحدهای ستادی در جهت پيشبرد برنامه های آماری؛

6  - تجزيه و تحليل ، نتيجه گيري و تعبير و تفسيرهاي اطلاعات آماري .

7  - تهيه معيارها ، شاخص ها ، طبقه بندي ها ، جداول ، پرسشنامه ها ، دستورالعمل هاي مورد نياز .

8 - همكاري در برنامه ريزي و هماهنگيa و اجراي آمارگيري هاي مورد نياز واحد ذيربط .

9  - نظارت و كنترل عمليات اجرائي طرحهاي آمارگيري .

10  - طراحی و مدیریت وب سایت شبکه بهداشت

11  - توسعه، نگهداري و پشتيباني فني شبكه محلي (LAN)

12 - كنترل ، خطايابي و رفع اشكال شبكه LAN

13 - ارائه خدمات و پشتيباني نرم افزاري واحدهاي ستادی نظير نصب، راه اندازي، پيكربندي و رفع اشكال نرم افزارهاي پايه و كاربردي

14  - ارائه خدمات سخت افزاري به واحدهاي ستادی

15 - نظارت بر تهيه و انتخاب نرم افزارها و سخت افزارهاي مورد تقاضاي واحدهاي ستادی

16 - طراحي و پياده سازي سيستمها و نرم افزارهاي كاربردي مورد نياز واحد هاي ستادی

17 - فراهم ساختن امكان دسترسي به اينترنت براي كاركنان مرکز

18 - ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات

19 - مطالعه و بررسي آخرين استانداردها و دستاوردهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات

20 - نظارت و بازرسي تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري در جهت بهبود برنامه ها و رويه ها