صفحه اصلی > حوزه ریاست > مدیریت 

نام و نام خانوادگی:حسن احتشامی پور

رشته تحصیلی:پزشکی

مدرک تحصیلی:دکترا

سمت :مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان پارسیان

سوابق اجرایی:مدیر شبکه بهداشت و درمان از سال84تا87 و 92 تا کنون

اهم فعالیت های انجام گرفته :اولین مدیر شبکه بهداشت و درمان ،ارتقا بخش پارسیان به شهرستان ،راه اندازی شبکه بهداشت و درمان  شهرستان ،تفکیک مالی و اداری از شبکه بهداشت و درمان بندر لنگه ، جذب و تامین نیروهای انسانی مورد نیاز در حوزه بهداشت و درمان شهرستان،ساخت خانه های بهداشت  هشنیز-یرد خلف-یرد قاسمعالی- عمانی در پروژه امام علی، ساخت خانه بهداشت غورزه- چهوند-اسلام آباد و خانه بهداشت و ساختمان رادیولوژی درمانگاه بوچیر ، پایگاه اورژانس جاده ای هشنیز و پارسیان ،جذب خیرین،توسعه اورژانس بیمارستان و خرید و راه اندازی سیتی اسکن بیمارستان