صفحه اصلی > واحدهای اداری 

 

 

وظايــف واحـد گسترش:

1-      اجراي برنامه پزشك خانواده و رسيدگي به طرح پزشك خانواده و بيمه روستايي شهرستان

2-      رسيدگي به نيازهاي ساختماني و پروژه هاي عمراني

3-      رسيدگي به نيازهاي ابزار كار كاركنان  ( تامين تجهيزات )

4-      تامين نيروي انساني  مراكز بهداشتي و درماني  و  بهورز خانه بهداشت ها از طريق دانشگاه

5-      رسيدگي به نيازهاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت كاركنان بهداشتي

6-      رسيدگي به ثبت و جمع آوري آمار و اطلاعات شهرستان

7-      تعيين پراكندگي جغرافيايي واحدهاي بهداشتي درماني در منطقه و نمايش آنها در نقشه شهرستان

8-      جلب مشاركت مردمي در قالب برنامه رابطين بهداشتي

9-   تعيين محل احداث واحدهاي بهداشتي در سطح شهرستان و همچنين برنامه ريزي جهت تغيير و بهبود تجهيزات فني و اداري

10-   نظارت بر فعاليتهاي محيطي و مراكز بهداشتي درماني و هماهنگي ساير واحدها  

 

 

شماره تلفن تماس ستاد گسترش:  07644622110    تلفن همراه: 09177641109(مسئول ستاد گسترش آقای بهبودی)